Híreink

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Foktő Község Önkormányzata, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási tevékenység részletes szabályairól szóló 455/2013. (XI.29.) Korm. rendeletnek megfelelően pályázatot hirdet a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtési, elszállítási és ártalommentes elhelyezési szolgáltatás elvégzésére.

  1. A közszolgáltatás jellemzői:

A felhívás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ideiglenes tárolására szolgáló létesítmények kiürítésére és nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására, ártalommentes elhelyezésére irányul

A közszolgáltatás Foktő község közigazgatási területére terjed ki. A község lakosságának száma 2020. január 1-én 1547 fő.

A kijelölt befogadó hely, a várható szennyvíz mennyisége és összetétele:

A közszolgáltatás ellátása során az igénybe vehető ártalmatlanító hely: a kalocsai szennyvíztisztító telep fogadó aknája (címe: Kalocsa, Ciglédi út 3025/5 hrsz.).

A közszolgáltatást ellátó köteles a közszolgáltatást szabályozó vízgazdálkodásról szóló 1995 évi LVII törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. §-nak megfelelően a vízügyi hatósággal a befogadó helyet kijelöltetni, majd szerződést kötni a szennyvíztisztító telepet üzemeltető Kiskunsági Víziközmű-Szolgáltató Kft. kalocsai telephelyével (6300-Kalocsa, Hősök útja 38.), amelyben a befogadás díja és egyéb feltételeinek meghatározásra kerülnek.

A közszolgáltatás ellátásának tervezett időpontja: 2020. október 16 -tól 2025. október 15.

2. A közszolgáltató kötelezettségei:
Köteles a közszolgáltatást a bejelentéstől számított 3 munkanapon belül – az igénylővel egyeztetett időpontban – elvégezni.

A szennyvízszállítást kizárólag erre a célra készített, zárt rendszerű, az érvényes jogszabályoknak megfelelő járművel végezheti.

A szállításra használt eszközön az üzemeltető cégjelzését, nevét és címét az alapszíntől eltérő színű, jól olvasható betűnagyságú felirattal köteles ellátni.

Köteles a szállított szennyvíz eredetére vonatkozó iratokat 5 évig megőrizni.

3. Az ajánlattevővel szemben támasztott követelmények:
Az ajánlattevőnek legkésőbb a közszolgáltatás megkezdésének időpontjában rendelkeznie kell:

a.) a felhívásban megjelölt tevékenység végzéséhez szükséges – külön jogszabályokban megállapított – érvényes környezetvédelmi hatósági engedéllyel;

b.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges – hatósági engedéllyel rendelkező és megfelelő műszaki állapotban levő – járművekkel, gépekkel, berendezésekkel és eszközökkel, valamint olyan – tulajdonában, kezelésében vagy bérleményében levő – hatóságilag engedélyezett telephellyel, amely alkalmas a közszolgáltatás végzéséhez szükséges járművek, gépek, berendezések és eszközök tárolására, tisztítására, fertőtlenítésére és karbantartására;

c.) olyan felszerelésekkel és eszközökkel, amelyek a közszolgáltatás keretében ellátni szándékozott tevékenység gyakorlása során esetlegesen keletkező környezeti károk azonnali beavatkozást igénylő elhárításához szükségesek;

d.) a közszolgáltatás ellátásához szükséges létszámú – és a jogszabályok előírásainak megfelelően képzett – szakemberrel;

e) nyilvántartási, információs, valamint adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer létrehozásához és folyamatos működtetéséhez szükséges feltételekkel

Az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlati felhívás feltételeit elfogadja, valamint nyertessége esetén a közszolgáltatáson kívüli tevékenységei nem veszélyeztetik a közszolgáltatási szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítését.

4. Az ajánlattevő ajánlatának tartalma:

A felhívásban meghatározottak szerint az ajánlattevő ajánlatának – adatokkal és leírásokkal alátámasztott módon – tartalmaznia kell:

a) a közszolgáltatás ellátásának módjára és szervezésére,

b) a közszolgáltatás teljesítése során alkalmazni tervezett járművekre, gépekre, felszerelésekre, eszközökre, berendezésekre,

c) a közszolgáltatás teljesítéséhez alkalmazni tervezett módszerekre, technológiákra és eljárásokra,

d) a közszolgáltatással összefüggő fejlesztések elvégzésére,

e) a közszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek belső ellenőrzésének rendjére,

f) a fogyasztói érdekek érvényesülésének és védelmének biztosítékaira és módszereire,

g) a közszolgáltatás finanszírozásának feltételeire, módjára és a közszolgáltatás díjának meghatározására, valamint beszedésének módjára,

h) az ügyfélszolgálati és tájékoztatási, valamint a nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszer működtetésére, valamint

i) a közszolgáltatás végzéséhez rendelkezésre álló szakemberek létszámára

vonatkozó javaslatot.

5. Az ajánlatok bírálati szempontjai:
A pályázat nyertese a jogszabályokban, valamint a pályázati felhívásban meghatározott feltételeknek legjobban megfelelő ajánlatot tevő pályázó lesz.

6. Az ajánlat benyújtásának határideje:
2020. október 15. 15:00 óra

7. Az ajánlat benyújtásának helye, címe:
Foktő Község Önkormányzata 6331 Foktő, Kossuth L. u. 2.

8. Az ajánlatnyelve:
Magyar.

9. Az ajánlat benyújtásának módja:
Cégszerűen aláírva, 2 db eredeti példányban, sértetlen, zárt cégjelzés nélküli borítékban.

Az ajánlat készítésével és benyújtásával, valamint a pályázati eljárásban való részvétellel kapcsolatos minden költséget és kiadást a pályázónak kell viselnie. Az önkormányzat semmilyen módon nem kötelezhető a felmerült költségek részben vagy egészben történő megtérítésre.

10.  Az ajánlatok felbontásának helye, ideje:
Foktő Község Önkormányzata 6331 Foktő, Kossuth L. u. 2. 15:30 óra.

11. A bontás alkalmával érvénytelennek kell minősíteni a pályázatot, ha:

a.) az a pályázat benyújtására megállapított határidő letelte után érkezett,
nem, vagy hiányosan tartalmazza azokat a kellékeket és mellékleteket, amelyeket a pályázati kiírás meghatározott. A pályázatok felbontását Foktő község Jegyzője és a polgármester együttesen végzi.

12. Az ajánlatok bírálata:
A pályázatok elbírálására a Képviselő – testület által átruházott hatáskörben a polgármester jogosult.

Az érvénytelennek minősülő pályázat az elbírálás további menetében nem vehet részt. Az értékelés a pályázat szöveges értékeléséből és a pályázatok rangsorának megállapítására tett javaslatokból áll.

13.  Az eredményhirdetés helye, ideje:
Foktő Község Önkormányzata tárgyalóterme 6331 Foktő, Kossuth L. u. 2., 2020. október 15. 15:45 óra

14. Szerződéskötés ideje:
2020. október 16.

15. A közszolgáltatási szerződés tartalma:
A szerződés tartalma a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a közszolgáltató kiválasztásáról és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésről szóló 317/2013. (VI11.28.) Korm. rendelet alapján kerül meghatározásra.

16. A pályázati felhívás megjelenésének napja, helye:
2020. október 01. napján az önkormányzati hivatalos hirdetőtábla (6331 Foktő, Kossuth Lajos utca 2.) és a hivatalos weblapján: https://fokto.hu

Pályázatról további információ kérhető:
Foktő Község Önkormányzata
6331 Foktő, Kossuth Lajos utca 2.

Tel.:78/678-130, e-mail.: hivatal@fokto.hu

Megnyert palyazatok
Megszakítás