Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

Szivárvány Szociális Szolgáltató
Intézményvezető: Vajda László /Fajsz, Szent I.u.20/

Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat
Családsegítő: Korsósné Szabadi Petronella
6331 Foktő, Kossuth u.3.
Elérhetősége: telefon: 78/460-322,
e-mail: szivszocszolgf@gmail.com

Fogadóórái:
Hétfő: 7.00-11.00
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 7.00-15.00
Csütörtök: 7.00-12.00
Péntek: 7.00-10.00

Szolgáltatásaink:
A gyermekjóléti szolgáltatás olyan, a gyermek érdekeit védő speciális személyes szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelkedésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség megszüntetését, illetve a családjából kiemelt gyermek visszahelyezését.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 39. § )

A családsegítés a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.

(A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (Szt.) 64. §)

Tevékenységeink: információnyújtás, ügyintézés, segítő beszélgetés, tanácsadás, közvetítés más szolgáltatásba, szociális válsághelyzetben lévő várandós anya gondozása, családlátogatás.

A szolgáltatások igénybevétele minden esetben térítésmentes.

Területileg illetékes gyámhatóság:
Kalocsai Járási Hivatal Hatósági, Gyámügyi és Igazságügyi Osztály – (Gyámügyi ügyintézés)
6300 Kalocsa, Városház u. 1.
telefon: 78/795-237, 221, 233,

A járási gyámhivatal jogosult eljárni a gyermek védelmével kapcsolatos ügyekben (pl. védelembe vétel, iskoláztatási támogatás, ideiglenes hatályú elhelyezés), valamint intézkedik a kiskorú nevelésbe vételéről, a szülői felügyeleti jog gyakorlásával, eseti- és ügygondnok kirendelésével kapcsolatos ügyekben. Dönt a gyermektartásdíj állam általi megelőlegezéséről, a kiskorú házasságkötésének engedélyezéséről. Eljár a családi jogállás rendezésével, gyámsággal és gondnoksággal, a kiskorú vagyonával összefüggő ügyekben.

Területileg illetékes gyermekjóléti központ (2016. 01. 01.-től):
Origo Család és Gyermekjóléti Központ
6300 Kalocsa, Malom u.5.
telefon: 78/461-753 vagy 06-30 789-1075
e-mail: origokozpont@kalocsa.hu vagy origogyjsz@gmail.com

A család- és gyermekjóléti központ a Gyermekjóléti Szolgálat fenti feladatain túl az egész járásra kiterjedően ellátja a gyermek családban nevelkedésének elősegítése, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a gyermek igényeinek és szükségleteinek megfelelő önálló egyéni és csoportos speciális szolgáltatásokat, valamint a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet.

(A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 40/A. §)

A Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl, a felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás, vagy tájékoztatás nyújtása érdekében, a Központ készenléti telefont működtet. Segélyhívásra a telefonos készenléti ügyelet munkatársa jelentkezik.

A készenléti ügyelet telefonszáma: (mely a hét minden napján, 0-24-ig hívható)

Mobiltelefon: 06-30 791-0873

KRÍZIS HELYZET VAGY SÜRGŐS TEREPMUNKA ESETÉN AZ ÜGYFÉLFOGADÁSRENDJE TOLÓDHAT.

Köszönjük a megértést!

Elérhetőség

Megnyert palyazatok
Megszakítás